Yazı Detayı
04 Nisan 2020 - Cumartesi 13:36 Bu yazı 1344 kez okundu
 
Hintli Müslümanların Kıbrıs’ın mücadelesinde verdiği destek
Fatih Bayhan
bayhan.f@gmail.com
 
 

Kıbrıs müslümanları her fırsatta Yunanistan’a ada nın ilhakını gündeme getiren Rumlara şiddetle karşı çıkarak; biz devleti Aliyyei Osmaniye bağlıyız” çağrısını kuvvetle yenilediler. 


Bu yazı 1919 yılında milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un Dergisi Sebilürreşadda yayınlanıyor. 


Yayın tarihindeki siyasi atmosfere bakarsak Osmanlı dağılmak üzeredir, Anadolu’da işgaller başlamıştır. İzmir işgal altındadır. İşte böyle bir atmosferde Kıbrıs adasında birlikte yaşadığımız Rumlar’ın bu dağınıklığı ve zayıflığı fırsat bilerek tekrar Ada’nın Yunanistan’a bağlanmasını yüksek sesle dile getirdiklerini ifade ediyor. 


Bu yazının üzerinden neredeyse 100 yıl geçti. Rumlar yine Emel’lerine tam olarak ulaşamadılar zira adada iki ayrı devlet kuruldu. Devletimizin kıymetini bilmek için anlamlı bir yazı. Ama daha anlamlısı şudur; Kıbrıs müslümanlarının İstanbul’a bağlı olduğunu İngiltere’ye bir nota ile bildirenlerin Hindistan’daki müslümanların olduğudur. 


Hintli müslümanlar nasıl ki Anadolu’daki kurtuluş savaşında kendi aralarında paralar toplayarak Osmanlı Bankası üzerinden İstanbul’a ve oradan Ankara’ya göndererek samimiyetlerini gösterdiyse aynı samimiyeti Kıbrıstaki Türklerin varlıklarının yok sayılmaması ve İstanbul’a bağlı olmaları/kalmaları hususunda büyük destek vermişlerdir. 


Sebilürreşad bu çağrıyı tarihi bir not olarak yayınlamış ve tüm ahaliye moral sağlamıştır. 


O çağrı metnini aynen yayınlıyorum:


KIBRIS MÜSLÜMANLARININ HAMİYET-İ DÎNİYYESİ


11 Kânûni evvel 1918 tarîhinde Kıbrıs’ın merkezi olan Lefkoşa’da Kıbrıs Müftüsü fazîletli Mehmed Ziyâeddîn Efendi hazretlerinin riyâseti altında yetmiş bin İslâm’ın her köy ve kasabâtından gelen meb’ûslardan mürekkeb olarak ictimâ’ eden Meclis-i Umûmî-i Millî’de ber-vech-i âtî karâr ittifâk-ı ârâ ile ittihâz edilmiştir.

 

Şöyle ki her vakit düştükçe cezîrenin Yunanistan’a ilhâkı mes’eleni meydana getirerek cezîre ahâlî-i İslâmiyyesini rencîde eden Rum vatandâşlarımız bu kere dahi sulh-ı umûmî-i dâimî kongresi in’ikād edeceği münâsebetiyle hissiyât-ı milliyyelerini tekrar izhâra kıyâm ettiklerinden biz Kıbrıs müslümanları Rum vatandaşlarımızın işbu harekât ve mutâlebâtını şiddetle red ve protesto ederiz.

Ve buna mukābil biz ahâlî-i müslime dahi kendi hissiyât-ı milliyye ve hamiyet-i vataniyyemizi izhâr ile cezîremizin mukadderâtı
mezkûr kongrede mevzû’-ı bahs olduğu sırada cezîrenin sâhib-i meşrû’u olan ve Hilâfet-i İslâmiyye ve Saltanat-ı
Aliyye-i Osmaniyeyi câmi’ bulunan Devlet-i Aliyyemize terk ve iâdesini yegâne emel-i millîmiz olmak sûretiyle
temennî ve istirhâm eyleriz.


İstihbârâtımıza göre Kıbrıs ahâlî-i İslâmiyyesi evvelce olduğu gibi bu def’a dahi cezîre hakkındaki mutâlebât-ı milliyyelerini müdâfaa etmek üzere Avrupa’ya meb’ûslar göndermişlerdir.

 

Geçen şehr-i Nisan zarfında Londra’da bulunan Hindistan müslümanları reisi tarafından gönderilen bir ta’mîm üzerine derhal Kıbrıs’da merkez-i vilâyet olan Lefkoşa’da ve Larnaka, Limsem, Baf, Mağosa ve Girne kazâlarında ahâlî-i müslime câmi’-i kebîrlerde ictimâ’ ederek merkez-i Hilâfet’in İstanbul şehri bulunması ve Türkiye’nin hiçbir mukāsemeye uğratılmamasını te’mîn
için İngiltere müstemlekât nezâretine, Wilson cenâblarına, Clemenceau’ya hissiyât-ı İslâmiyye ve milliyyelerini
izhâr eder telgraflar keşîde edilmiştir. Mevsûkan alınan haberlere göre bu mukaddes cem’iyet-i İslâmiye bu husûsda daha bir çok faâliyet ve teşebbüsât-ı siyâsiyyede bulunmaktadır.”


419-420. Sayı
06 Ramazan 1337 - 05 Haziran 1919 - Sebilürreşad

 
Etiketler: Hintli, Müslümanların, Kıbrıs’ın, mücadelesinde, verdiği, destek,
Yorumlar
Haber Yazılımı